سلام یک ایراد که در رسیورهای ایکلاس hdmiوfull hdمن بهش برخوردم خرابی تمامی خازنهای الکترولیت روی برد(بله همه خازنها)بود که باعث روشن نشدن .هنگ کردن.خرابی صداو کلی ایراد دیگه میشد که با تست خازنها با خازن سنج وتعویض همه خازنها بخصوص 100/16-220/25و تعدادی 47/25-10/16 ایراد برطرف شدند