سلام
لطفا فایل آبدیت جدید رسیور هیومکس مدل ir_free hd

را محبت کنید
یا طریقه باز کردن شبکه 3 و ورزش در این رسیورها